Hva er verdien av et godt arbeidsmiljø?

Når jeg tidligere har gått inn i en ny lederjobb eller overtatt ansvaret i en avdeling, har jeg gjerne startet med noen enkle og konkrete spørsmål til mine nye kolleger. Begge spørsmålene har vært knyttet til arbeidsmiljø.

Det første var hvilke konkrete forventninger de hadde til meg som deres nye leder. Det andre spørsmålet var hva medarbeideren konkret gjorde for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Dersom de ikke hadde noen svar på disse to spørsmålene «der og da», fikk de frist til dagen etter klokken 12. Det var overraskende for de fleste, men viste seg gang på gang å være en nyttig øvelse.

Grunnen til at jeg stilte de to spørsmålene knyttet til arbeidsmiljø og forventninger/krav, er at dette er selve fundamentet og de to hovedpilarene i en positiv, prestasjonsorientert kultur.

En kultur med tilbakemeldinger, både fra ledelsen og kolleger, gjør at man føler seg sett og verdsatt.

Hvordan spiller dere på lag?

Det er flere elementer som bygger opp under et godt arbeidsmiljø. Effekten kan blant annet kan måles i form av lavt sykefravær. En viktig faktor er hvordan medarbeidere og laget spiller sammen, og spiller hverandre gode. Gode og støttende kolleger betyr mye for hvordan man trives i jobben, og hvordan man takler ulike utfordringer. Det motsatte er at fravær av kollegial støtte og dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan gi psykiske belastninger på jobb, og i neste omgang føre til sykefravær og sågar helseproblemer.

En god kultur der tilbakemeldinger er en naturlig del av hverdagen gjør at ansatte føler seg både sett og verdsatt, noe som igjen gir grunnlag for både læring og utvikling.

Jeg har selv intervjuet noen av de aller beste kundeserviceorganisasjonene i Norge, hvor vi så etter hva som virkelig var nøkkelen til suksess. Den viktigste forklaringsfaktoren til suksess i selskap som blant annet If, Toyota, Berg-Hansen, Frende forsikring, Sbanken, var den positive prestasjonsorienterte kulturen.

Dybdeintervjuene viste at den gode bedriftskulturen var tuftet på fem hovedpunkter:

  • Utvikle hverandres styrker til lagets beste
  • Gi ansvar og tillit, og dyrke kreativiteten
  • Ha det gøy på jobb
  • Som leder og kollega – se de ansatte og kollegaene og være til stede for hverandre
  • Definere kulturen med et verdisett som etterleves av alle i hverdagen

Hvem har ansvaret for et godt arbeidsmiljø?

Å skape et arbeidsmiljø er naturlig nok et viktig lederansvar. Alle medarbeiderne må være sitt ansvar bevisst. Alle må forstå hvilke muligheter de har til å påvirke arbeidsmiljøet – og dermed kulturen på en positiv måte. Når jeg gjennomfører workshops og jobber med kulturutvikling i ulike virksomheter, stiller jeg alltid spørsmålet om hvem som er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø. Uten unntak er svaret «alle sammen».

Hvilken kultur som preger virksomheten påvirker i neste omgang hvordan dette faktisk fungerer i praksis. Å kunne gi og motta tilbakemeldinger, både faglig og sosialt, er svært viktig for å skape og bygge et godt arbeidsmiljø.

Derfor er det viktig at alle, både ledere og medarbeidere stiller seg følgende spørsmål: «Hva gjør jeg konkret for å bidra til et godt arbeidsmiljø?»

Husk at det ikke bare er ledelsen som har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det er hvordan alle kollegene spiller på lag, som skaper en god kultur.

 

Fem tips til hva som skaper et godt arbeidsmiljø

Det er en rekke tiltak og aktiviteter som er med på å skape et godt arbeidsmiljø. Initiativene kan komme både fra ledelsen, og ikke minst fra de ansatte i virksomheten selv. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø og bygge sterk kultur:

  1. Ta initiativ; dine bidrag er viktige, og ved å ta initiativ til å iverksette tiltak du mener kan være positivt for arbeidsmiljøet tilfører du arbeidsmiljøet verdi. Alle kan påvirke arbeidsmiljøet, og alle har et ansvar for å bidra. Ta gjerne en dialog med nærmeste leder rundt initiativ du ønsker å iverksette, også når du ser at det kan være behov for forbedringer.
  2. Gi konstruktive tilbakemeldinger og anerkjennelse; vær raus med ros, men ta også opp og snakk både med leder og kolleger om det som kan være vanskelig. Gi anerkjennelse til både dine kolleger og ledere når de gjør en god jobb. Å gi positive tilbakemeldinger gir også deg selv en positiv opplevelse.
  3. Del kunnskap og viten; gjennom undersøkelser har vi sett at å dele kunnskap og informasjon med kolleger er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø og dermed en kultur som bygger opp under læring og utvikling. Vær derfor åpen for å dele med de rundt deg. Da vil du også få mye tilbake.
  4. Vær inkluderende og ta avstand fra mobbing; Snakk pent om hverandre, og snakk til – og ikke om – hverandre. Det er viktig å bygge opp under «vi – følelsen», noe som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og en positiv kultur.
  5. Følg spillereglene; Det er viktig at du følger de spillereglene og rutinene som er etablert på arbeidsplassen. Dersom du ser forbedringsområder og har forslag og gode argumenter for endringer eller justeringer, så ta det opp med nærmeste leder.

Et godt arbeidsmiljø har dermed stor verdi. Det gagner den enkelte medarbeideren ved at det er motiverende og inspirerende å gå på jobb. Videre er det en fordel for bedriften, da et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær er et viktig fundament i en positiv prestasjonsorientert kultur som påvirker produktivitet, effektivitet og lønnsomhet. Og til slutt vil det komme hele samfunnet til gode at folk er friske, trives og presterer godt i arbeidshverdagen.

LES OGSÅ
Hvor inkluderende er du når du skal ansette?
Digitalt arbeidsmiljø i en ny hverdag

Skal du rekruttere?

Vi i Jobbnorge kan ikke hjelpe deg med å skape et godt arbeidsmiljø. Men vi kan hjelpe deg med hvordan du skal finne de rette folka, som passer inn i akkurat din bedrift og kultur.


Kontakt oss